غم

وفات آیت ا....سید محمود طالقانی

۱۳۹۸,۰۷,۰۳
وفات آیت ا....سید محمود طالقانی
19 شهریور 1358 سال روز درگذشت آ.بت ا.... سید محمود طالقانی از روحانیون نو اندیش شیعه و عضو جبهه ملی دوم و یکی از مؤسسین نهضت آزادی ایران بود.
روحش شاد و یادش گرامی
شمعدون